Všeobecné obchodné podmienky – Squese™
ŠPECIÁLNA PONUKA DŇA: -10 % s kódom SQU10

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA ZÁKAZNÍK SPOTREBITEĽ

Článok 1 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "VOP") určujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s online predajom výrobku ponúkaného na stránke Squese.com

Každá objednávka uskutočnená na stránke znamená predchádzajúci súhlas s týmito všeobecnými predajnými podmienkami, ktorých ďalšie podmienky sú podrobne uvedené tu a/alebo sú prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto všeobecné podmienky sa riadia francúzskym právom. Tieto všeobecné podmienky predaja sú preto neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom a v plnom rozsahu sa vzťahujú na zákazníka, ktorý vyhlasuje, že si ich pred zadaním objednávky prečítal a bez obmedzení a výhrad s nimi súhlasí. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete vstúpiť na webovú stránku ani využívať ponúkané služby.

VOP sa vzťahujú na každú objednávku podanú plnoletou fyzickou osobou, ktorá podaním objednávky a prípadným predložením dokladu totožnosti a veku potvrdzuje, že je spôsobilá uzavrieť zmluvu.

Osoby, ktoré konajú ako profesionáli v rámci svojej obchodnej, priemyselnej, remeselnej, slobodného povolania alebo poľnohospodárskej činnosti, sú výslovne vylúčené z rozsahu pôsobnosti VOP, a to aj v prípade, že konajú v mene alebo na účet iného profesionála.

Na všetky nové funkcie a nástroje pridané na túto stránku sa tiež vzťahujú tieto VOP. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto VOP zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená súhlas s týmito zmenami.

Hostiteľom tejto webovej lokality je spoločnosť Shopify Inc. 126 York Street Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Kanada.

Článok 2 - ONLINE ZMLUVA (články 1369-4 a 1125 až 1127 Občianskeho zákonníka)

Kúpna zmluva medzi vami a predávajúcim je uzavretá, keď predávajúci potvrdí objednávku na konci procesu výberu vami zvoleného produktu (produktov).

Ak si chce zákazník kúpiť jeden alebo viacero výrobkov na stránke, vyberie si každý výrobok a pridá ho do svojho košíka. Po dokončení výberu musí zákazník potvrdiť košík, aby mohol pokračovať v objednávke (prvé kliknutie).

V tejto fáze je zákazník presmerovaný na stránku obsahujúcu prehľad vybraných výrobkov, príslušné ceny, všeobecné podmienky a náklady na doručenie. Zákazník potom musí skontrolovať a opraviť obsah svojho košíka. Zákazník je povinný pozorne si prečítať všeobecné podmienky predaja pred potvrdením celej objednávky.

Toto potvrdenie objednávky po skontrolovaní košíka a všeobecných obchodných podmienok (druhé kliknutie) sa rovná uzatvoreniu zmluvy a zákazník berie na vedomie, že druhé kliknutie znamená záväzok jednej zo strán zaplatiť.

Zákazník je presmerovaný na stránku s platbou. Môže si vybrať z rôznych ponúkaných spôsobov platby a pokračovať v platbe svojej objednávky.

Po potvrdení objednávky a platby dostane zákazník od dodávateľa potvrdzujúcu správu na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri vytváraní svojho účtu. Táto správa obsahuje vo formáte PDF

- Zhrnutie objednávky (vybraný výrobok, cena, všeobecné podmienky a náklady na doručenie);

- presnú identifikáciu dodávateľa a jeho činnosti;

- číslo objednávky;

- všeobecné podmienky a formulár na odstúpenie od zmluvy;

- prijatie VOP vo formáte PDF.

V prípade neobdržania potvrdenia objednávky je zákazník vyzvaný, aby kontaktoval zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Zákazník dostane faktúru za nákup v elektronickej podobe, ktorú výslovne akceptuje.

Zákazníkovi sa odporúča, aby si túto potvrdzujúcu správu a faktúru za nákup, zaslanú tiež v elektronickej podobe, uschoval, pretože tieto dokumenty môže predložiť ako dôkaz o uzavretí zmluvy.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek oprávneného dôvodu, vrátane napr.

- Objednávky, ktoré nie sú v súlade s VOP;

- objednaného množstva, ktoré nezodpovedá bežnému použitiu súkromnou osobou;

- Podozrenie na podvodnú objednávku.

Článok 3 - INFORMÁCIE O CHARAKTERISTIKE A DOSTUPNOSTI VÝROBKOV

Zákazník je na stránke informovaný vo francúzskom jazyku o základných vlastnostiach tovaru a jeho cene, ako aj o podmienkach používania výrobku.

Zákazník berie na vedomie, že ilustrácie, videá alebo fotografie výrobkov ponúkaných na predaj nemajú zmluvnú hodnotu.

Platnosť cenových podmienok predaja výrobkov a ich dostupnosť sú uvedené na stránke.

Výrobky sú dostupné v rámci skladových zásob dodávateľa. Táto dostupnosť výrobkov je osobitne uvedená na stránke príslušného výrobku.

Ak je výrobok po potvrdení objednávky nedostupný, dodávateľ o tom bezodkladne informuje zákazníka e-mailom. Vaša objednávka bude automaticky zrušená a dodávateľ vám vráti plnú cenu.

Ak však objednávka obsahuje výrobky, ktoré už nie sú k dispozícii, budú zákazníkovi dodané a náklady na dodanie nebudú vrátené.


Článok 4 - CENA VÝROBKOV

Ide o cenu uvedenú na stránke v čase potvrdenia objednávky.

Môže byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenená.

Nezahŕňa náklady na dopravu, prepravu a doručenie výrobkov na dodaciu adresu.

DPH - CLO A ASIMILÁCIA

Keďže výrobky, ktoré si zákazníci objednali, sa dovážajú z krajín mimo Európskej únie a predaj sa uskutočňuje za podmienok "výstupu", ich cena sa uvádza v eurách bez DPH a cla.

Cena výrobkov nezahŕňa dovoznú DPH, dovozné dane a clo, ktoré sa musia zaplatiť dodatočne a za ktoré zodpovedá zákazník.

Zákazník je jedinou osobou, ktorá môže byť povinná zaplatiť dovoznú DPH pri colnom odbavení výrobku.

V prípade všetkých výrobkov zasielaných z krajín mimo Európskej únie sa môže vyžadovať zaplatenie cla alebo iných daní či poplatkov, ktoré hradí zákazník.

V čase nákupu je totiž zákazník dovozcom zakúpeného výrobku, ako aj príjemcom výrobku.

Zákazník je preto zodpovedný za dovoz a preclenie výrobku cez miestne colné orgány. V závislosti od ceny objednávky môže byť potrebné zaplatiť clo (v prípade výrobkov s colnou hodnotou vyššou ako 150 EUR).

Za vynulovanie cla pri preclení výrobku je zodpovedný výlučne zákazník ako skutočný príjemca tovaru. Za tieto clá, ktoré dodávateľ zákazníkovi nefakturuje, dodávateľ nezodpovedá. Dodávateľ preto nemôže byť zodpovedný za úhradu týchto povinností.

Zákazník sa vyzýva, aby si pred zadaním objednávky vyžiadal informácie o týchto aspektoch od príslušných daňových a colných orgánov.

Článok 5 - PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba objednávky sa uskutočňuje v hotovosti po potvrdení objednávky.

Zákazník má k dispozícii niekoľko spôsobov platby:

Platba bankovými kartami spojenými s bankovou inštitúciou so sídlom vo Francúzsku alebo medzinárodnými bankovými kartami (Visa, MasterCard, American Express a Maestro). Zákazník potvrdzuje, že má potrebné oprávnenie na platbu použitou bankovou kartou. Berie na vedomie, že oznámenie čísla jeho bankovej karty predstavuje neodvolateľné oprávnenie odpísať z jeho účtu cenu objednaných výrobkov. Suma bude odpísaná po potvrdení objednávky.

Platby kreditnou kartou sa získavajú prostredníctvom zabezpečenej platobnej platformy a oznámené informácie o kreditnej karte akceptujú proces šifrovania SSL.

Platba prostredníctvom služby Paypal v rámci limitu tisíc eur (1 000 eur). Upozorňujeme, že pri použití tohto spôsobu platby sa k všeobecným podmienkam predaja pridávajú všeobecné podmienky používania služby Paypal.


Platba prostredníctvom poukážok a/alebo propagačných kódov: Na zaplatenie celej objednávky alebo jej časti možno použiť poukážky a/alebo propagačné kódy vydané dodávateľom. V prípade pokusu o podvodné použitie poukazov a/alebo propagačných kódov môže dodávateľ objednávku bez ďalšieho odkladu zrušiť.

V prípade odmietnutia platby potrebnými akreditovanými orgánmi alebo v prípade nezaplatenia objednávky si dodávateľ vyhradzuje právo zrušiť objednávku.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť niektorý z platobných prostriedkov, najmä v prípade, že poskytovateľ platobných služieb prestane poskytovať svoje služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť, aby nikto neoprávnene nepoužil kreditnú kartu tretej osoby na vašu žiadosť. Na tento účel môže Dodávateľ požiadať zákazníka o predloženie kópie jeho preukazu totožnosti, dokladu o adrese a kópie bankovej karty použitej na platbu, pričom musí rešpektovať dôvernosť údajov. Objednávka bude platná až po prijatí a overení zaslaných dokumentov.

Článok 6 - DOPRAVA

Pred potvrdením objednávky dodávateľ informuje zákazníka o rôznych spôsoboch doručenia, ako aj o ich nákladoch a dodacej lehote.

Dodávateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabezpečil dodanie výrobku (výrobkov) v plánovanom termíne dodania. V prípade ťažkostí sa Dodávateľ zaväzuje bezodkladne kontaktovať Zákazníka, aby ho informoval a hľadal vhodné riešenie.

Náklady na dodanie znáša Zákazník alebo sú zahrnuté v cene, ktorú si Zákazník účtuje v čase objednávky.

Dodanie sa uskutočňuje podľa výberu Zákazníka na adresu, ktorú Zákazník uviedol pri zadávaní objednávky, prípadne na odovzdávacie miesto, ktoré si Zákazník vybral zo zoznamu navrhovaných miest. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo doručenie, ktoré možno pripísať neúplným alebo chybným informáciám poskytnutým zákazníkom.

Pri prevzatí výrobku sa Zákazník zaväzuje skontrolovať, či je výrobok kompletný a v dobrom stave.

V prípade nezrovnalosti je zákazník povinný kontaktovať dodávateľa do troch dní (okrem štátnych sviatkov) odo dňa prevzatia výrobku.

Článok 7 - PRÁVNE ZÁRUKY

Dodávateľ zodpovedá za vady zhody tovaru v súlade s ustanoveniami článkov L.217-4 a nasledujúcich spotrebného zákonníka, ako aj za skryté vady v súlade s článkom 1641 a nasledujúcimi občianskeho zákonníka.

Pokiaľ ide o šejker, na ktorý sa vzťahuje zákonná záruka zhody (podľa ustanovení článkov L.217-4 a nasledujúcich Zákonníka spotreby), zákazník

- bude mať lehotu 2 rokov odo dňa dodania na konanie;

- môže si vybrať medzi opravou alebo výmenou výrobku za podmienok stanovených v článku L.217-9 Spotrebiteľského zákonníka;

- je oslobodený od povinnosti preukázať existenciu nesúladu počas 24 mesiacov od dodania výrobku, ak ide o nový výrobok, a počas 6 mesiacov od dodania, ak ide o použitý výrobok.

Zákazník sa môže rozhodnúť aj pre konanie v rámci zákonnej záruky za skryté vady v zmysle článku 1641 Občianskeho zákonníka, pričom si môže vybrať medzi riešením predaja alebo znížením ceny v súlade s článkom 1644 Občianskeho zákonníka.

Tieto zákonné záruky sa uplatňujú nezávisle od akejkoľvek zmluvnej záruky.

Reprodukcia platných textov

L.217-4 Spotrebiteľský zákonník:

"Predávajúci je povinný dodať tovar v súlade so zmluvou a zodpovedá za akékoľvek vady v zhode existujúce v čase dodania. Zodpovedá aj za akýkoľvek nesúlad vyplývajúci z balenia, návodu na montáž alebo inštaláciu, ak bola objednaná v zmluve alebo vykonaná na jeho zodpovednosť

L.217-5 Zákonník spotrebiteľa:

"Tovar je v súlade so zmluvou

1° ak sa hodí na účel, ktorý sa od podobného tovaru obvykle očakáva, a ak je to vhodné

- ak zodpovedá opisu, ktorý poskytol predávajúci, a má vlastnosti, ktoré predávajúci predstavil vo forme vzorky alebo modelu;

- ak má vlastnosti, ktoré môže kupujúci oprávnene očakávať na základe verejných vyhlásení predávajúceho, výrobcu alebo jeho zástupcu, najmä v reklame alebo na označení;

2° alebo ak má vlastnosti definované vzájomnou dohodou strán alebo ak je vhodný na akýkoľvek konkrétny účel, ktorý hľadá znalec, ktorý bol predávajúcemu odhalený a ktorý predávajúci akceptoval. "

L.217-9 Spotrebiteľský zákonník:

"V prípade nezhody si kupujúci môže vybrať medzi opravou alebo výmenou tovaru. Predávajúci však nesmie postupovať podľa voľby ponuky, ak je táto voľba spojená s nákladmi, ktoré sú v zjavnom nepomere k inému spôsobu s prihliadnutím na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady. V takom prípade musí predávajúci postupovať, pokiaľ to nie je nemožné, podľa spôsobu, ktorý si nezvolil pri revízii.

L.217-12 Spotrebiteľský zákonník:

"Žaloba vyplývajúca z nesúladu je predpísaná do dvoch rokov od dodania tovaru."

1641 Občiansky zákonník.

"Žalobu vyplývajúcu z preklenovacích vád musí kupujúci podať do dvoch rokov od zistenia vady. [...] "

Článok 8 - PRÁVO NA ODSTÚPENIE (zákon č. 2014-344 zo 17. marca 2014 o spotrebe).

V súlade s článkom L 121-20 spotrebiteľského zákonníka má zákazník bezplatné právo na odstúpenie od zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade objednávky viacerých výrobkov začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia posledného výrobku.

Ak sa právo na odstúpenie od zmluvy uplatní v uvedenej lehote, cena zakúpeného výrobku a náklady na dopravu sa vrátia, pričom náklady na vrátenie výrobku znáša zákazník.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník informovať dodávateľa zaslaním jednoznačného vyhlásenia, v ktorom vyjadrí svoj úmysel odstúpiť od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote 14 dní a uvedie názvy a referencie výrobku, dátum objednávky a prevzatia výrobku, číslo objednávky, číslo a adresu zákazníka a v prípade objednávky zaslanej v papierovej forme aj podpis zákazníka.

Žiadosť je potrebné zaslať dodávateľovi poštou alebo e-mailom na adresy uvedené v časti "právne upozornenie" a/alebo "kontakt" na stránke. Zákazník má lehotu 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy na vrátenie výrobku dodávateľovi v pôvodnom obale,

Výrobky musia byť vrátené v pôvodnom stave a kompletné (obal, príslušenstvo, návod atď.), aby ich dodávateľ mohol ponúknuť na predaj. V prípade prijatia výrobku, ktorý bol otvorený, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený, dodávateľ nebude zákazníkovi vracať peniaze a môže dokonca, ak to bude považovať za potrebné a vhodné, prevziať zodpovednosť za znehodnotenie výrobku zákazníkom.

Dodávateľ vráti zákazníkovi peniaze do 14 dní odo dňa, keď sa dozvie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Náhrada však bude Zákazníkovi vyplatená až po prijatí vráteného výrobku, ak bol výrobok prijatý.

Táto náhrada sa uskutoční rovnakým platobným prostriedkom, aký Zákazník použil na úhradu objednávky, pokiaľ Zákazník výslovne neprijme iný platobný prostriedok.


Článok 9 - PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ak nie je na karte výrobku uvedené inak, predaj výrobkov na stránke neznamená prevod práv duševného vlastníctva na predávané výrobky.

Ochranné známky, názvy domén, výrobky, softvér, obrázky, videá, texty alebo všeobecnejšie akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom práva duševného vlastníctva, sú a zostávajú výlučným vlastníctvom dodávateľa alebo jeho pôvodného vlastníka. V rámci VOP sa neuskutočňuje žiadny prevod práv duševného vlastníctva.

Článok 10 - NÁSLEDKY VYŠETRENIA

Dodávateľ nezodpovedá za nesplnenie svojich záväzkov v prípade zásahu vyššej moci alebo vyššej moci, ktorá bráni plneniu. Dodávateľ je povinný čo najskôr informovať objednávateľa o vzniku takejto udalosti.


Článok 11 - VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia cenových ponúk, dodávateľ nemôže byť braný na zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú nesprávnym používaním výrobku(-ov) klientom, vrátane najmä akejkoľvek úpravy alebo zmeny výrobku(-ov), ktorú dodávateľ nepovolil.


Článok 12 - Pozastavenie - ukončenie účtu

Dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť účet zákazníka, ktorý by porušil ustanovenia VOP alebo všeobecne platné právne predpisy, bez toho, aby bola dotknutá náhrada škody, na ktorú by si dodávateľ mohol uplatniť nárok.

Osoba, ktorej účet bol pozastavený alebo zrušený, nemôže bez predchádzajúceho povolenia dodávateľa zadávať objednávky ani vytvárať nové účty na stránke.

Článok 13 - ARCHIVÁCIA - DÔKAZY

Pokiaľ sa nepreukáže opak, informácie zaznamenané dodávateľom predstavujú dôkaz o všetkých transakciách.

Pri každej objednávke sa zákazníkovi zašle e-mailom súhrn objednávky, ktorý sa archivuje na webovej stránke dodávateľa.


Komunikácia medzi dodávateľom a klientom sa archivuje v počítačových registroch, ktoré sa uchovávajú 5 rokov za primeraných bezpečnostných podmienok. Tieto registre, ktoré zaznamenávajú výmeny na spoľahlivom a trvalom nosiči, predstavujú dôkaz o komunikácii, objednávkach, platbách a transakciách medzi zákazníkom a dodávateľom. Môžu byť predložené ako dôkaz zmluvy.

Archivácia komunikácie, objednávok, údajov o objednávkach, faktúr AINSI sa vykonáva na trvalom a spoľahlivom nosiči tak, aby predstavovala kópiu v súlade s ustanoveniami článku 1360 občianskeho zákonníka. Tieto informácie možno predložiť ako dôkaz o zmluve.

Zákazník bude mať prístup k archivovaným prvkom na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu oznámenú v časti "právne upozornenie" alebo "kontakt" na stránke.


Článok 14 - Neplatnosť a zmena podmienok používania

Neplatnosť jedného z ustanovení VOP sa považuje za nepísomnú, ale nevedie k neplatnosti všetkých zmluvných ustanovení.

Prípadná tolerancia zo strany dodávateľa pri uplatňovaní všetkých alebo časti záväzkov uvedených v predchádzajúcich VOP, ako je napríklad periodicita a trvanie, nemôže byť zmenená VOP a nemôže zakladať žiadne právo v prospech klienta.

Článok 15 - POUŽITEĽNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

VOP podliehajú belgickému právu.

V prípade ťažkostí je vám k dispozícii zákaznícky servis, ktorý nájde orientačné riešenie.

Ak nie je možné nájsť riešenie priamo so zákazníckym servisom, je Európska komisia centrom pre riešenie sporov v prípade sťažností spotrebiteľov po nákupe online. Platforma potom tieto sťažnosti postúpi príslušnému národnému ombudsmanovi. Prístup k tejto platforme získate na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumer/odr/main.

Článok 16 - Spätná väzba od zákazníkov

Pripomienky zákazníkov na stránke https://athlove.com/ pochádzajú od kupujúcich, ktorí si objednali na stránke predávajúcej presne tie isté výrobky.VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA SPOTREBITEĽSKÝ ZÁKAZNÍK

Článok 1 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné podmienky predaja (ďalej len "VOP") určujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s online predajom výrobku ponúkaného na stránke Squese.com

Každá objednávka uskutočnená na stránke znamená predchádzajúci súhlas s týmito všeobecnými podmienkami predaja, ktorých ďalšie podmienky sú podrobne uvedené tu a/alebo sú prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto všeobecné podmienky sa riadia francúzskym právom. Tieto všeobecné podmienky predaja sú preto neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom a v plnom rozsahu sa vzťahujú na zákazníka, ktorý vyhlasuje, že si ich pred odoslaním objednávky prečítal a bez obmedzení a výhrad s nimi súhlasí. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete vstúpiť na webovú stránku ani využívať ponúkané služby.

VOP sa vzťahujú na každú objednávku podanú plnoletou fyzickou osobou, ktorá podaním objednávky a prípadným predložením dokladu totožnosti a veku potvrdzuje, že je spôsobilá uzavrieť zmluvu.

Osoby, ktoré konajú ako profesionáli v rámci svojej obchodnej, priemyselnej, remeselnej, slobodného povolania alebo poľnohospodárskej činnosti, sú výslovne vylúčené z rozsahu pôsobnosti VOP, a to aj v prípade, že konajú v mene alebo na účet iného profesionála.

Na všetky nové funkcie a nástroje pridané na túto stránku sa tiež vzťahujú tieto VOP. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto VOP zverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie webovej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená súhlas s týmito zmenami.

Hostiteľom tejto webovej lokality je spoločnosť Shopify Inc. 126 York Street Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Kanada.

Článok 2 - ONLINE ZMLUVA (články 1369-4 a 1125 až 1127 Občianskeho zákonníka)

Kúpna zmluva medzi vami a predávajúcim je uzavretá, keď predávajúci potvrdí objednávku na konci procesu výberu vami zvoleného produktu (produktov).
Ak si chce zákazník kúpiť jeden alebo viac produktov na stránke, vyberie si každý produkt a pridá ho do košíka. Po dokončení výberu musí zákazník košík potvrdiť, aby mohol pokračovať v objednávke (prvé kliknutie).

V tejto fáze je zákazník presmerovaný na stránku obsahujúcu prehľad vybraných výrobkov, príslušné ceny, všeobecné podmienky a náklady na doručenie. Zákazník potom musí skontrolovať a opraviť obsah svojho košíka. Zákazník je povinný pozorne si prečítať všeobecné podmienky predaja pred potvrdením celej objednávky.

Toto potvrdenie objednávky po skontrolovaní košíka a všeobecných obchodných podmienok (druhé kliknutie) sa rovná uzatvoreniu zmluvy a zákazník berie na vedomie, že druhé kliknutie znamená záväzok jednej zo strán zaplatiť.

Zákazník je presmerovaný na stránku s platbou. Môže si vybrať z rôznych ponúkaných spôsobov platby a pokračovať v platbe svojej objednávky.

Po potvrdení objednávky a platby dostane zákazník od dodávateľa potvrdzujúcu správu na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri vytváraní svojho účtu. Táto správa obsahuje vo formáte PDF

- Zhrnutie objednávky (vybraný výrobok, cena, všeobecné podmienky a náklady na doručenie);

- presnú identifikáciu dodávateľa a jeho činnosti;

- číslo objednávky;

- všeobecné podmienky a formulár na odstúpenie od zmluvy;

- prijatie VOP vo formáte PDF.

V prípade neobdržania potvrdenia objednávky je zákazník vyzvaný, aby kontaktoval zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Zákazník dostane faktúru za nákup v elektronickej podobe, ktorú výslovne akceptuje.

Zákazníkovi sa odporúča, aby si túto potvrdzujúcu správu a faktúru za nákup, zaslanú tiež v elektronickej podobe, uschoval, pretože tieto dokumenty môže predložiť ako dôkaz o uzavretí zmluvy.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek oprávneného dôvodu, vrátane napr.

- Objednávky, ktoré nie sú v súlade s VOP;

- objednaného množstva, ktoré nezodpovedá bežnému použitiu súkromnou osobou;

- Podozrenie na podvodnú objednávku.

Článok 3 - INFORMÁCIE O CHARAKTERISTIKE A DOSTUPNOSTI VÝROBKOV

Zákazník je na stránke informovaný vo francúzskom jazyku o základných vlastnostiach tovaru a jeho cene, ako aj o podmienkach používania výrobku.

Zákazník berie na vedomie, že ilustrácie, videá alebo fotografie výrobkov ponúkaných na predaj nemajú zmluvnú hodnotu.

Platnosť cenových podmienok predaja výrobkov a ich dostupnosť sú uvedené na stránke.

Výrobky sú dostupné v rámci skladových zásob dodávateľa. Táto dostupnosť výrobkov je osobitne uvedená na stránke príslušného výrobku.

Ak je výrobok po potvrdení objednávky nedostupný, dodávateľ o tom bezodkladne informuje zákazníka e-mailom. Vaša objednávka bude automaticky zrušená a dodávateľ vám vráti plnú cenu.

Ak však objednávka obsahuje výrobky, ktoré už nie sú k dispozícii, budú zákazníkovi dodané a náklady na dodanie nebudú vrátené.


Článok 4 - CENA VÝROBKOV

Ide o cenu uvedenú na stránke v čase potvrdenia objednávky.

Môže byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmenená.

Nezahŕňa náklady na dopravu, prepravu a doručenie výrobkov na dodaciu adresu.

DPH - CLO A ASIMILÁCIA

Keďže výrobky, ktoré si zákazníci objednali, sa dovážajú z krajín mimo Európskej únie a predaj sa uskutočňuje za podmienok "výstupu", ich cena sa uvádza v eurách bez DPH a cla.

Cena výrobkov nezahŕňa dovoznú DPH, dovozné dane a clo, ktoré sa musia zaplatiť dodatočne a za ktoré zodpovedá zákazník.

Zákazník je jedinou osobou, ktorá môže byť povinná zaplatiť dovoznú DPH pri colnom odbavení výrobku.

V prípade všetkých výrobkov zasielaných z krajín mimo Európskej únie sa môže vyžadovať zaplatenie cla alebo iných daní či poplatkov, ktoré hradí zákazník.

V čase nákupu je totiž zákazník dovozcom zakúpeného výrobku, ako aj príjemcom výrobku.

Zákazník je preto zodpovedný za dovoz a preclenie výrobku cez miestne colné orgány. V závislosti od ceny objednávky môže byť potrebné zaplatiť clo (v prípade výrobkov s colnou hodnotou vyššou ako 150 EUR).

Za opätovné stanovenie colných poplatkov pri preclení výrobku je zodpovedný výlučne zákazník ako skutočný príjemca tovaru. Za tieto clá, ktoré dodávateľ zákazníkovi nefakturuje, dodávateľ nezodpovedá. Dodávateľ preto nemôže byť zodpovedný za úhradu týchto povinností.

Zákazník sa vyzýva, aby si pred zadaním objednávky vyžiadal informácie o týchto aspektoch od príslušných daňových a colných orgánov.

Článok 5 - PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba objednávky sa uskutočňuje v hotovosti po potvrdení objednávky.

Zákazník má k dispozícii niekoľko spôsobov platby:

Platba bankovými kartami spojenými s bankovou inštitúciou so sídlom vo Francúzsku alebo medzinárodnými bankovými kartami (Visa, MasterCard, American Express a Maestro). Zákazník potvrdzuje, že má potrebné oprávnenie na platbu použitou bankovou kartou. Berie na vedomie, že oznámenie čísla jeho bankovej karty predstavuje neodvolateľné oprávnenie odpísať z jeho účtu cenu objednaných výrobkov. Suma bude odpísaná po potvrdení objednávky.

Platby kreditnou kartou sa získavajú prostredníctvom zabezpečenej platobnej platformy a oznámené informácie o kreditnej karte akceptujú proces šifrovania SSL.Platba prostredníctvom služby Paypal v rámci limitu tisíc eur (1 000 eur). Upozorňujeme, že pri použití tohto spôsobu platby sa k všeobecným podmienkam predaja pridávajú všeobecné podmienky používania služby Paypal.Platba prostredníctvom poukážok a/alebo propagačných kódov: Na zaplatenie celej objednávky alebo jej časti možno použiť poukážky a/alebo propagačné kódy vydané dodávateľom. V prípade pokusu o podvodné použitie poukazov a/alebo propagačných kódov môže dodávateľ objednávku bez ďalšieho odkladu zrušiť.

V prípade odmietnutia platby potrebnými akreditovanými orgánmi alebo v prípade nezaplatenia objednávky si dodávateľ vyhradzuje právo zrušiť objednávku.

Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť niektorý zo spôsobov platby, najmä v prípade, že poskytovateľ platobných služieb prestane poskytovať svoje služby.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť, aby nikto neoprávnene nepoužil kreditnú kartu tretej strany na vašu žiadosť. Na tento účel môže Dodávateľ požiadať Zákazníka o predloženie kópie jeho preukazu totožnosti, dokladu o adrese a kópie bankovej karty použitej na platbu, pričom musí rešpektovať dôvernosť údajov. Objednávka bude platná až po prijatí a overení zaslaných dokumentov.

Článok 6 - DOPRAVA

Pred potvrdením objednávky dodávateľ informuje zákazníka o rôznych spôsoboch doručenia, ako aj o ich nákladoch a dodacej lehote.

Dodávateľ vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabezpečil dodanie výrobku (výrobkov) v plánovanom termíne dodania. V prípade ťažkostí sa Dodávateľ zaväzuje bezodkladne kontaktovať Zákazníka, aby ho informoval a hľadal vhodné riešenie.

Náklady na dodanie znáša Zákazník alebo sú zahrnuté v cene, ktorú si Zákazník účtuje v čase objednávky.

Dodanie sa uskutočňuje podľa výberu Zákazníka na adresu, ktorú Zákazník uviedol pri zadávaní objednávky, prípadne na odovzdávacie miesto, ktoré si Zákazník vybral zo zoznamu navrhovaných miest. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo doručenie, ktoré možno pripísať neúplným alebo chybným informáciám poskytnutým zákazníkom.

Pri prevzatí výrobku sa Zákazník zaväzuje skontrolovať, či je výrobok kompletný a v dobrom stave.

V prípade nezrovnalosti je zákazník povinný kontaktovať dodávateľa do troch dní (okrem štátnych sviatkov) odo dňa prevzatia výrobku.

Článok 7 - PRÁVNE ZÁRUKY

Dodávateľ zodpovedá za vady zhody tovaru v súlade s ustanoveniami článkov L.217-4 a nasledujúcich spotrebného zákonníka, ako aj za skryté vady v súlade s článkom 1641 a nasledujúcimi občianskeho zákonníka.

Pokiaľ ide o šejker, na ktorý sa vzťahuje zákonná záruka zhody (podľa ustanovení článkov L.217-4 a nasledujúcich Zákonníka spotreby), zákazník

- bude mať lehotu 2 rokov odo dňa dodania na konanie;

- môže si vybrať medzi opravou alebo výmenou výrobku za podmienok stanovených v článku L.217-9 Spotrebiteľského zákonníka;

- je oslobodený od povinnosti preukázať existenciu nesúladu počas 24 mesiacov od dodania výrobku, ak ide o nový výrobok, a počas 6 mesiacov od dodania, ak ide o použitý výrobok.
Zákazník sa tiež môže rozhodnúť, že bude postupovať v rámci zákonnej záruky za skryté vady v zmysle § 1641 Občianskeho zákonníka, pričom si môže vybrať medzi riešením predaja alebo znížením ceny v súlade s § 1644 Občianskeho zákonníka.

Tieto zákonné záruky sa uplatňujú nezávisle od akejkoľvek zmluvnej záruky.

Reprodukcia platných textov

L.217-4 Spotrebiteľský zákonník:

"Predávajúci je povinný dodať tovar v súlade so zmluvou a zodpovedá za akékoľvek vady v zhode existujúce v čase dodania. Zodpovedá aj za akýkoľvek nesúlad vyplývajúci z balenia, návodu na montáž alebo inštaláciu, ak bola objednaná v zmluve alebo vykonaná na jeho zodpovednosť

L.217-5 Zákonník spotrebiteľa:

"Tovar je v súlade so zmluvou

1° ak sa hodí na účel, ktorý sa od podobného tovaru obvykle očakáva, a ak je to vhodné

- ak zodpovedá opisu, ktorý poskytol predávajúci, a má vlastnosti, ktoré predávajúci predstavil vo forme vzorky alebo modelu;

- ak má vlastnosti, ktoré môže kupujúci oprávnene očakávať na základe verejných vyhlásení predávajúceho, výrobcu alebo jeho zástupcu, najmä v reklame alebo na označení;

2° alebo ak má vlastnosti definované vzájomnou dohodou strán alebo ak je vhodný na akýkoľvek konkrétny účel, ktorý hľadá znalec, ktorý bol predávajúcemu odhalený a ktorý predávajúci akceptoval. "

L.217-9 Spotrebiteľský zákonník:

"V prípade nezhody si kupujúci môže vybrať medzi opravou alebo výmenou tovaru. Predávajúci však nesmie postupovať podľa voľby ponuky, ak je táto voľba spojená s nákladmi, ktoré sú v zjavnom nepomere k inému spôsobu s prihliadnutím na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady. V takom prípade musí predávajúci postupovať, pokiaľ to nie je nemožné, podľa spôsobu, ktorý si nezvolil pri revízii.

L.217-12 Spotrebiteľský zákonník:

"Žaloba vyplývajúca z nesúladu je predpísaná do dvoch rokov od dodania tovaru."

1641 Občiansky zákonník.

"Predávajúci je viazaný zárukou za skryté vady vybranej veci, ktoré ju robia nespôsobilou na použitie, na ktoré bola určená, alebo ktoré toto použitie znižujú natoľko, že by ju predávajúci nebol obstaral, alebo by za ňu bol dal len nižšiu cenu, keby o nej bol vedel.

1648 Občianskeho zákonníka

"Žalobu vyplývajúcu z redhibitórnych vád musí kupujúci podať do dvoch rokov od zistenia vady. [...] "

Článok 8 - PRÁVO NA ODSTÚPENIE (zákon č. 2014-344 zo 17. marca 2014 o spotrebe).

V súlade s článkom L 121-20 spotrebiteľského zákonníka má zákazník bezplatné právo na odstúpenie od zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade objednávky viacerých výrobkov začína táto lehota plynúť odo dňa prijatia posledného výrobku.

Ak sa právo na odstúpenie od zmluvy uplatní v uvedenej lehote, cena zakúpeného výrobku a náklady na dopravu sa vrátia, pričom náklady na vrátenie výrobku znáša zákazník.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musí zákazník informovať dodávateľa zaslaním jednoznačného vyhlásenia, v ktorom vyjadrí svoj úmysel odstúpiť od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote 14 dní a uvedie názvy a referencie výrobku, dátum objednávky a prevzatia výrobku, číslo objednávky, číslo a adresu zákazníka a v prípade objednávky zaslanej v papierovej forme aj podpis zákazníka.

Žiadosť je potrebné zaslať dodávateľovi poštou alebo e-mailom na adresy uvedené v časti "právne upozornenie" a/alebo "kontakt" na stránke. Zákazník má lehotu 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy na vrátenie výrobku dodávateľovi v pôvodnom obale,

Výrobky musia byť vrátené v pôvodnom stave a kompletné (obal, príslušenstvo, návod atď.), aby ich dodávateľ mohol ponúknuť na predaj. V prípade prijatia výrobku, ktorý bol otvorený, použitý, nekompletný, poškodený alebo znečistený, dodávateľ nebude zákazníkovi vracať peniaze a môže dokonca, ak to bude považovať za potrebné a vhodné, prevziať zodpovednosť za znehodnotenie výrobku zákazníkom.

Dodávateľ vráti zákazníkovi peniaze do 14 dní odo dňa, keď sa dozvie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Náhrada však bude Zákazníkovi vyplatená až po prijatí vráteného výrobku, ak bol výrobok prijatý.

Táto náhrada sa uskutoční rovnakým platobným prostriedkom, aký Zákazník použil na úhradu objednávky, pokiaľ Zákazník výslovne neprijme iný platobný prostriedok.


Článok 9 - PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ak nie je na karte výrobku uvedené inak, predaj výrobkov na stránke neznamená prevod práv duševného vlastníctva na predávané výrobky.

Ochranné známky, názvy domén, výrobky, softvér, obrázky, videá, texty alebo všeobecnejšie akékoľvek informácie, ktoré sú predmetom práva duševného vlastníctva, sú a zostávajú výlučným vlastníctvom dodávateľa alebo jeho pôvodného vlastníka. V rámci VOP sa neuskutočňuje žiadny prevod práv duševného vlastníctva.

Článok 10 - NÁSLEDKY VYŠETRENIA

Dodávateľ nezodpovedá za nesplnenie svojich záväzkov v prípade zásahu vyššej moci alebo vyššej moci, ktorá bráni plneniu. Dodávateľ je povinný čo najskôr informovať objednávateľa o vzniku takejto udalosti.


Článok 11 - VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia cenových ponúk, dodávateľ nemôže byť braný na zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú nesprávnym používaním výrobku(-ov) klientom, vrátane najmä akejkoľvek úpravy alebo zmeny výrobku(-ov), ktorú dodávateľ nepovolil.


Článok 12 - Pozastavenie - ukončenie účtu

Dodávateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo zrušiť účet zákazníka, ktorý by porušil ustanovenia VOP alebo všeobecne platné právne predpisy, bez toho, aby bola dotknutá náhrada škody, na ktorú by si dodávateľ mohol uplatniť nárok.

Osoba, ktorej účet bol pozastavený alebo zrušený, nemôže bez predchádzajúceho povolenia dodávateľa zadávať objednávky ani vytvárať nové účty na stránke.

Článok 13 - ARCHIVÁCIA - DÔKAZY

Pokiaľ sa nepreukáže opak, informácie zaznamenané dodávateľom predstavujú dôkaz o všetkých transakciách.

Pri každej objednávke sa zákazníkovi zašle e-mailom súhrn objednávky, ktorý sa archivuje na webovej stránke dodávateľa.

Archivácia komunikácie medzi dodávateľom a zákazníkom sa vykonáva v počítačových registroch, ktoré sa uchovávajú 5 rokov za primeraných bezpečnostných podmienok. Tieto registre, ktoré zaznamenávajú výmenu informácií na spoľahlivom a trvalom nosiči, predstavujú dôkaz o komunikácii, objednávkach, platbách a transakciách medzi zákazníkom a dodávateľom. Môžu byť predložené ako dôkaz zmluvy.

Archivácia komunikácie, objednávok, údajov o objednávkach, faktúr AINSI sa vykonáva na trvalom a spoľahlivom nosiči tak, aby predstavovala kópiu v súlade s ustanoveniami článku 1360 občianskeho zákonníka. Tieto informácie možno predložiť ako dôkaz o zmluve.

Zákazník bude mať prístup k archivovaným prvkom na základe žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu oznámenú v časti "právne upozornenie" alebo "kontakt" na stránke.


Článok 14 - Neplatnosť a zmena podmienok používania

Neplatnosť jedného z ustanovení VOP sa považuje za nepísomnú, ale nevedie k neplatnosti všetkých zmluvných ustanovení.

Prípadná tolerancia zo strany dodávateľa pri uplatňovaní všetkých alebo časti záväzkov uvedených v predchádzajúcich VOP, ako je napríklad periodicita a trvanie, nemôže byť zmenená VOP a nemôže zakladať žiadne právo v prospech klienta.

Článok 15 - POUŽITEĽNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

VOP podliehajú belgickému právu.

V prípade ťažkostí je vám k dispozícii zákaznícky servis, ktorý nájde orientačné riešenie.

Ak nie je možné nájsť riešenie priamo so zákazníckym servisom, je Európska komisia centrom pre riešenie sporov v prípade sťažností spotrebiteľov po nákupe online. Platforma potom tieto sťažnosti postúpi príslušnému národnému ombudsmanovi. Prístup k tejto platforme získate na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumer/odr/main.

Článok 16 - Spätná väzba od zákazníkov

Komentáre zákazníkov na stránke https://athlove.com/ pochádzajú od kupujúcich, ktorí si objednali na stránke predávajúcej presne tie isté výrobky.

Podpora klienta

Ponúkame zákaznícku podporu prostredníctvom chatu a e-mailu 24/7, od 9:00 do 17:00.

Zabezpečené platby

Váš nákup je chránený a poistený spoločnosťami Stripe, Paypal, Visa a Mastercard.

Preprava a doručenie

Ponúkame rýchle doručenie domov, poistené proti krádeži a strate.

Naše záruky

Na všetky naše produkty poskytujeme 2-ročnú záruku a až 60 dní na to, aby ste si prijatý produkt rozmysleli.